Historie

Historie

Om oss

Bruno Jakobsen, dåverande pastor i Bryne frikyrkje, starta i 1989 ei husgruppe på Bore og Sele som blei utgangspunktet for det som skulle bli Klepp frikyrkje. I starten hadde ein gudstenestelege møter på bedehusa i området, og hadde eit brennande ønske om at folk skulle bli frelst. Visjonen "Frelse - Fornying - Fellesskap" kom til ganske tidleg, ikkje som kyrkjestruktur, men som verktøy for at menneske skulle bli frelst. Dei som starta hadde ein reell naud for at menneske i bygda skulle få eit møte med Jesus, og dette skjedde i aukande grad.

Ein flytta etterkvart til Jæren Folkehøgskule. Gudstenestane hadde ein klar profil, og ein inviterte folk inn til eit varmt fellesskap. I denne fasen tok ein kontakt med Runar Landro, som var pastor frå 1997 til 2008. Klepp frikyrkje blei formelt danna 1.påskedag 1996.

Dei første fem-seks åra var samtlege som kom til i menigheita anten tilflyttarar eller nyfrelste. Etter dette kom fleire til som hadde gått i andre fellesskap før. Menigheita vaks særleg gjennom Alpha-kurs og målretta evangelisering. Men i 2003 var kyrkjebygget for lite. Ein begynte då å sjå på andre lokale for gudsteneste, og starta å ha gudstenester på Klepp Rådhus.  Parallelt med dette valte ein å adoptere cell-clusters-congregation-tankegangen frå St Thomas' Church i Sheffield. Ein hadde allereie smågrupper (cells) og storfellesskapet (congregation), men mellomnivået clusters blei til forsamlinger. Denne modellen har ein i dag i praksis gått bort frå, men denne måten å tenke på lever vidare og me er åpne for den misjonale tankegongen som modellen er bærar av.

I 2008 tok Lars Magne Ropstad (fram til 2017), Ola Ohm (fram til 2013) og Geir Børresen over som pastorer, Geir som ungdomspastor fram til 2017. Tor Bjarte Berge blei ein del av pastorteamet i 2014 og heldt fram til sommaren 2019. Frå oktober 2019 overtok Lars Kristian Berg Heggebø.

Menigheita har i mange år opplevd ein særskilt tilvekst av folk frå andre land. Særleg gjaldt dette ei stor filippinsk gruppe, som kom til gjennom ei internasjonal huskyrkje.

Klepp frikyrkje er nå blitt 24 år, og har i dag blitt ein menigheit med stort spenn på mange nivå. Me har mange barnefamiliar og stor breidde i nasjonalitet, alder og bakgrunn.

Powered by Cornerstone