Verdiar

Verdigrunnlag

Klepp frikyrkje har noen kjerneverdier som vi igjen ønsker skal prege våre holdninger, vår kultur og våre etiske valg som enkeltmennesker og som kirke. Vårt verdigrunnlag forteller om vårt grunnleggende tankesett, hva som er viktig og betyr mye for oss.

1. Menneskets ukrenkelige verdi

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. (1 Mos 1,27)

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. (Sal 139, 13;16)

I Guds rike er det bare et A-lag. Alle mennesker har like høy verdi, fra mors liv og til graven. Vi erkjenner at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at vi alle samtidig er underveis. Vi er alle tilgitt, men likevel vil vi såre hverandre og tråkke feil. Vi rangerer derfor ikke mennesker verken etter hva de får til, hvor synlige deres gaver er eller etter popularitet i menneskelig målestokk.

2. Ekte og sant liv

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre... Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. (1 Joh 1,7-8)

Vi ønsker en menighet der vi kan være åpne, ærlige og leve i frihet. Dette forutsetter trygge rammer og omgivelser, der vi ikke trenger å være redde for å si eller gjøre noe dumt. Tråkker vi over noens grenser ber vi om tilgivelse, vender om og blir satt fri til å leve videre. Ingen er fullkomne. Vi er alle underveis, både som Guds barn og som Guds medarbeidere.

Dette betyr at:

 • Vi legger til rette for å snakke sant om livet og troen, om styrker og svakheter
 • Vi lever i lyset – vi taler sant og lever sant
 • Vi er troverdige
 • Vi er raske til å be om tilgivelse
 • Vi lever det vi sier (karakter)
 • Vi er hele i vår ferd (integritet)

3. Hedre hverandre

Kappes om å hedre hverandre! (Rom 12,10)

Dette betyr at:

 • Vi oppmuntrer hverandre
 • Vi fokuserer på hverandres styrker
 • Vi holder ord og løfter
 • Vi gir respons når noen tar kontakt og spør oss om noe – enten svaret blir ja eller nei
 • Vi omtaler hverandre i kjærlighetsfulle og respektfulle ordelag. Vi deltar ikke i baksnakking.
 • Vi respekterer hverandre. Å respektere en person er ikke det samme som å akseptere dennes handlinger eller holdninger.
 • Et ja er et ja og et nei er et nei
 • Vi er rause med hverandre og bærer over med hverandre. Vi etterstreber å tilgi hverandre (Kol 3,13). Tilgivelse er ikke det samme som at tilliten er gjenopprettet og at jeg igjen kan forvente å bli stolt på eller fortsette i et verv.
 • Enhver tilbakemelding og kritiske bemerkninger skal skje i kjærlighet - og etter ettertanke og bønn. Klarer du ikke dette, venter du til du klarer det.
 • Vi spør alltid i forkant om det er greit med fysisk berøring, som f eks før en håndspåleggelse i en forbønns-situasjon
 • Vi benytter ikke virkemiddel i forkynnelsen som går på andres bekostning eller som kan oppleves som krenkende for enkeltpersoner eller en gruppe.
 • Dersom vi bruker eksempler fra livet som involverer andre, må dette alltid ha blitt avtalt med vedkommende på forhånd.

4. Inkluderende fellesskap

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Joh 13,35)

I Klepp frikyrkje ønsker vi at hver enkelt skal bli sett og møtt. Vi har alle et ansvar for å vise omsorg for våre medmennesker. Det betyr både i våre nære relasjoner – og i det å være til stede og møte nye mennesker i kirken og mennesker rundt oss på jobb og på fritida.

Dette betyr at:

 • Vi ser på oss selv som vertskap i vårt hjem (kirken) der vi ønsker – og sørger for at alle gjestene (her: nye på besøk) trives og føler seg velkomne
 • Vi alle søker å se dem rundt oss – vi er oppmerksomme
 • Vi har en holdning av inkludering og ikke ekskludering
 • Vi i kirka bevisst på at ingen ufrivillig sitter eller står alene
 • Vi oppmuntrer hverandre til å bruke like mye tid på vår nye venn som på vår gamle
 • Vi oppmuntrer til gjestfrihet og til frimodighet til å invitere med oss nye bekjentskaper hjem.

Alle i funksjon som barne- eller ungdomsleder må etterstrebe at alle barn og unge opplever seg inkludert. Vi inviterer derfor med alle innenfor samme gruppe basert på objektive kriterier som f eks alder og/eller kjønn.

5. Jeg er med som en del av løsningen

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. (Rom 12,4-5)

Vi er alle lemmer på Kristi kropp, en del av menigheten. Det betyr at vi alle har vår del av ansvaret for menighetens liv.

Dette betyr at:

 • Vi ønsker at alle er med som aktivt deltakere
 • Vi er konstruktive. Ser vi et problem, gjør vi noe med det.
 • Vi alle har vårt ansvar – enten ved å gjøre noe med et problem eller utfordring direkte ved å ordne opp selv eller indirekte, ved å gi en tilbakemelding til den som har det overordnede ansvaret.
 • Vi er eiere og ikke leietakere
Powered by Cornerstone